PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ A OCHRANY SOUKROMÍ APLIKACE LUNA

1.     Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto podmínky užívání aplikace Luna a ochrany soukromí (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti vzniklá na základě nebo v souvislosti se smlouvou uzavíranou mezi Vámi, jakožto uživatelem aplikace Luna (dále také jako „Uživatel“) a společností FL Service, s.r.o., IČ 042 13 190, se sídlem Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243578, jakožto provozovatelem aplikace Luna (dále také jako „Provozovatel“) (dále jen „Smlouva“).

1.2.  Smlouva je uzavřena v okamžiku vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami, přičemž na základě Smlouvy Vám Provozovatel poskytuje osobní, nepřevoditelnou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k základnímu užívání Aplikace Luna (dále jen „Aplikace“) ve Vašem mobilním zařízení, a to bez územního omezení a na dobu trvání Smlouvy.

1.3.  Do Aplikace se můžete přihlásit skrze Váš e-mail nebo účet na vybraných sociálních sítích. Provozovatel Vám při přihlášení vytvoří v Aplikaci uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

1.4.  Za účelem vytvoření Uživatelského účtu, uzavření a plnění Smlouvy s Vámi jako Uživatelem a řešení Vašich požadavků nebo sporů souvisejících se Smlouvou Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, bydlištělokality, e-mailu, sociální sítě využité k přihlášení a informace o vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a jejich verzemi, a o tom, jaké souhlasy se zpracováním osobních údajů jste Provozovateli udělili (dále jen „Základní údaje“).

1.5.  Nad rámec základního užívání Aplikace, spočívajícího v užívání Aplikace pouze na Vašem zařízení, můžete využívat další služby poskytované Aplikací (dále jen „Rozšířená verze“). Služby, které jsou součástí Rozšířené verze, zahrnují zejména zálohování dat, možnost užívání Aplikace na více zařízeních, jakož i zasílání obchodních sdělení, včetně reklamy a doporučení, které pro Vás budou užitečnější.

1.1.           Fungování jednotlivých služeb Rozšířené verze je podmíněno zpracováním Vašich osobních údajů nad rámec Základních údajů, např. proto, že je Provozovatel bude pro Vás zálohovat nebo vyhodnocovat a poskytovat dle výsledků vyhodnocení doporučení, která by pro Vás mohla být užitečná. Konkrétně budou zpracovávány další osobní údaje, které do Aplikace zadáváte nebo které Aplikace vytvoří, v rozsahu nezbytném k poskytnutí Vámi požadované služby. Tyto údaje bude Provozovatel zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, v němž se dozvíte podrobnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, zejména to, jaké údaje a jakým způsobem jsou zpracovávány v rámci konkrétní služby.

1.6.  Souhlas udělíte tak, že v Aplikaci zvolíte funkci, kterou chcete užívat. Poté budou na Váš e-mail odeslány podrobné informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které zvolená funkce obnáší. Teprve po potvrzení Vašeho souhlasu skrze zaslaný e-mail začne Provozovatel Vaše osobní údaje zpracovávat a umožní Vám službu využívat.

1.7.  Aplikace je určena pouze pro osoby starší 15 let. Pokud jste nedovršil/a 15 let věku, nejste oprávněn/a Aplikaci užívat. Souhlasem s těmito Podmínkami zároveň potvrzujete, že jste osobou starší 15 let.

1.8.  Užívání Rozšířené verze Aplikace je umožněno pouze osobám starším 18 let.

 

2.     O aplikaci Luna

2.1.  Aplikace slouží k zaznamenávání, sledování a vyhodnocování informací o Vašem menstruačním cyklu, jakož i s tím souvisejících skutečností. Účelem Aplikace je monitorovat plodnost a plodné dny, menstruaci a další s tím související aspekty života ženy. Aplikace tak činí tím, že shromažďuje a vyhodnocuje údaje týkající se Vašeho těla, menstruačního cyklu, tělesné aktivity, sexuálního života, zdraví a medikace, které do Aplikace vložíte.

2.2.  Aplikace umožňuje tři nastavení, a to (i) „sleduj mé tělo“, (ii) „chci otěhotnět“ a (iii) „nechci otěhotnět“. Na základě Vašeho nastavení Vám Aplikace bude zobrazovat relevantní informace a poskytovat funkce vztahující se ke zvolenému nastavení.

2.3.  Účelem Aplikace není nahrazení péče o zdraví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odborných zdravotních služeb, doporučení a vyšetření lékaře a nemá a ani nemůže nahradit antikoncepci či sloužit jako antikoncepce. Aplikace zpracovává vložená data na základě matematického algoritmu a informace včetně případných doporučení, které Vám na jejich základě zobrazí, nemusí a s ohledem na specifika každého jednotlivce ani nemohou být vždy přesné nebo bezchybné a nemusí tedy odpovídat Vašemu zdravotnímu stavu. Přesnost výsledků záleží také na množství údajů, které do Aplikace vložíte, přičemž platí, že čím více údajů má Aplikace k dispozici, tím přesnější mohou být výsledky jejich vyhodnocení. V případě pochybností o výsledcích vyhodnocení údajů zpracovaných Aplikací nebo zdravotních problémů Vám doporučujeme poradit se s lékařem.

 

3.     Užívání Aplikace

3.1.  Aplikaci jste oprávněn/a užívat pouze k účelu stanovenému v článku 2 těchto Podmínek a v souladu s těmito Podmínkami. Především vezměte na vědomí, že Aplikace není určena k nahrazení antikoncepce ani lékařské péče.

3.2.  Aplikaci ani části softwaru nejste oprávněn/a kopírovat, upravovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, prodávat, najímat, udělovat podlicenci, postupovat, nebo jinak převádět právo k jakékoli části softwaru či Aplikaci jako celku (ani to komukoli jinému povolit). Nesmíte zpětně konstruovat, dekompilovat, nebo jinak se pokoušet získat zdrojový kód Aplikace, či Aplikaci jakkoliv měnit.

3.3.  Nejste oprávněn/a vyvěšovat, nahrávat, zveřejňovat, předkládat, uchovávat ani přenášet jakýkoli obsah nebo Uživatelský obsah, který:

3.3.1.        porušuje patent třetí strany, autorské právo, ochrannou známku, obchodní tajemství, práva k duševnímu vlastnictví, nebo práva na soukromí;

3.3.2.        porušuje, nebo podněcuje jakékoli chování, které by porušovalo právní předpisy nebo by zakládalo občanskoprávní odpovědnost;

3.3.3.        je podvodný, nepravdivý, zavádějící nebo klamavý;

3.3.4.        je pomlouvačný, obscénní, pornografický, vulgární nebo urážlivý;

3.3.5.        propaguje diskriminaci, bigotnost, rasismus, nenávist, obtěžování nebo způsobení újmy vůči vybranému jednotlivci nebo skupině;

3.3.6.        je násilný nebo výhružný nebo propaguje násilí nebo jednání, které je zastrašující vůči vybrané osobě nebo subjektu; nebo

3.3.7.        propaguje nezákonné nebo škodlivé aktivity nebo látky.

3.4.  Nejste oprávněn/a se zapojovat do žádné aktivity, která zasahuje do fungování Aplikace (nebo serverů nebo sítí, napojených na tuto Aplikaci) nebo ji narušuje. Zavazujete se také, že budete Vaše zařízení užívat tak, aby nemohlo být pro takové aktivity využito, zejména jej chránit před viry nebo jiným škodlivým softwarem a pravidelně aktualizovat operační systém a jiný software.

3.5.  Provozovatel nezaručuje, že Aplikace bude dostupná nepřetržitě a že bude plně kompatibilní se všemi verzemi operačních systémů, hardwarem či softwarem.

3.6.  Aplikace může čas od času automaticky stahovat a instalovat aktualizace, aniž by Vám to bylo předem oznámeno. Tyto aktualizace jsou určeny zejména k tomu, aby upravily, technicky zdokonalily a/nebo vylepšily software, funkce a služby Aplikace. V důsledku aktualizací Aplikace může být nutné změnit tyto Podmínky, v takovém případě bude postupováno dle čl. 8 odst. 8.6 těchto Podmínek.

 

4.     Data vložená do Aplikace

4.1.  Provozovatel může shromažďovat a dále zpracovávat tyto údaje:

4.1.1.     Základních údaje a další identifikační údaje, např. o Vašem věku;

4.1.2.     údaje o Vašem menstruačním cyklu, např. délku, krvácení, bolest atd.;

4.1.3.     údaje o celkovém zdravotním stavu, např. tělesné hmotnosti, tělesné teplotě, výšce, kvalitě vlasů a stavu pleti;

4.1.4.     údaje o Vašem sexuálním životě;

4.1.5.     údaje o Vašem zařízení během doby, kdy užíváte Aplikaci, jako např. mobilní operační systém (např. Android nebo iOS), typ a model zařízení nebo poskytovatele mobilní sítě;

4.1.6.     údaje o Vašem nastavení Aplikace; a

4.1.7.     údaje, které vznikly vyhodnocením Vámi vložených údajů.

4.2.  Základní údaje jsou vždy uchovávány jak lokálně, tak u Provozovatele a mohou být předány osobám, které poskytují Provozovateli služby ukládání dat. Ostatní Vaše data vložená do Aplikace jsou ukládána pouze lokálně na Vašem zařízení a Provozovatel k nim nemá přístup. Vyhodnocení těchto údajů provádí Aplikace sama.

4.3.  Pokud jste Uživatelem Rozšířené verze Aplikace, jsou další Vaše údaje ukládány lokálně na Vašem zařízení, a v rozsahu potřebném pro poskytování Vámi zvolené služby jsou Vaše údaje ukládány u Provozovatele či jeho poskytovatele služeb ukládání dat a Provozovatelem dále vyhodnocovány nebo jinak zpracovávány.

4.4.  Zůstáváte vlastníkem všech informací v Uživatelském účtu, zpráv, zobrazení, souborů nebo jiných materiálů, které vytváříte, zveřejňujete nebo jinak přidáváte do Aplikace (dále jen „Uživatelský obsah”). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za smazání, zkreslení nebo neuložení jakéhokoli Uživatelského obsahu uchovávaného v Aplikaci nebo přenášeného prostřednictvím Aplikace, ledaže tato odpovědnost plyne z právních předpisů.

 

5.     Některá práva Uživatele vztahující se ke zpracování osobních údajů

5.1.  Vůči Provozovateli máte v souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) právo na přístup k osobním údajům. Můžete tedy požadovat potvrzení, zda jsou Vaše údaje zpracovávány a pokud ano, tak také informace o zpracování Vašich osobních údajů, zejména informace o tom, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, komu mohou být předávány a po jakou dobu jsou uchovávány a další.

5.2.  Máte právo za podmínek dle čl. 16 Nařízení požadovat po Provozovateli, aby provedl opravu Vašich osobních údajů nebo je na základě Vaší žádosti doplnil. To můžete provést úpravou Vašich údajů v Aplikaci.

5.3.  Máte právo za podmínek dle čl. 18 Nařízení na omezení zpracování, pokud Provozovatele požádáte o omezení zpracování osobních údajů a budou pro to splněny podmínky.

5.4.  Máte také právo na přenositelnost údajů za podmínek dle čl. 20 Nařízení. To znamená, že na Vaši žádost Vám Provozovatel předá osobní údaje, které o Vás zpracovává ve strojově čitelném formátu nebo je takto předá jinému správci, kterého zvolíte, pokud je to technicky možné.

 

6.     Podmínky ukončení užívání Aplikace a vymazání osobních údajů

6.1.  Aplikaci můžete kdykoliv přestat užívat a stejně tak můžete kdykoliv přestat využívat vámi zvolené služby Rozšířené verze Aplikace. Do odvolání souhlasu s těmito Podmínkami nebo souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste Provozovateli udělili, však bude Provozovatel zpracovávat Vaše osobní údaje tak, jak plyne z těchto Podmínek a souhlasů.

6.2.  V případě, že chcete ukončit Smlouvu s Provozovatelem a zrušit Vás Uživatelský účet včetně smazání Vašich údajů, můžete tak učinit odvoláním souhlasu s těmito Podmínkami prostřednictvím Aplikace. Provozovatel poté vymaže veškeré osobní údaje a Uživatelský obsah, které o Vás uchovává, vyjma údajů nezbytných k tomu, aby prokázal, že Vaše osobní údaje zpracovával oprávněně.

6.3.  V případě, že chcete ukončit užívání pouze vybraných služeb Rozšířené verze Aplikace, můžete tak učinit odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste pro konkrétní službu udělili. Provozovatel poté přestane zpracovávat a vymaže osobní údaje, které zpracovával k poskytování této služby, ledaže jsou využívány i k poskytování jiné Vámi zvolené služby. Osobní údaje však zůstanou uloženy lokálně ve Vašem zařízení.

6.4.  Provozovatel je oprávněn zablokovat některé služby nebo upravit funkce Aplikace výhradně na základě svého uvážení, z důvodů technických, bezpečnostních, pro potřeby údržby nebo jakýchkoliv jiných. Provozovatel je rovněž oprávněn ukončit tuto Smlouvu s Vámi a/nebo provozování Aplikace celkově, výhradně na základě svého uvážení, kdykoli bez dalšího upozornění.

6.5.  Provozovatel je dále oprávněn ukončit Smlouvu s Vámi a/nebo vymazat Váš Uživatelský obsah, pokud jakýmkoli způsobem, který by mohl narušit nebo poškodit Aplikaci, postupujete v rozporu se Smlouvou, přičemž takto může učinit bez dalšího upozornění.

 

7.     Omezení odpovědnosti

7.1.  Provozovatel nezaručuje, že informace, které obdržíte z Aplikace, budou vždy úplné a přesné a že Váš menstruační cyklus a další skutečnosti budou správně předpovídány. V tomto ohledu vezměte prosím na vědomí, že každý člověk je jedinečný a Aplikace založená na matematickém zpracování dat nemůže nahradit odborné zdravotní služby a konzultace s lékařem. Vezměte také na vědomí, že přesnost zobrazovaných informací je závislá mimo jiné na množství Vámi vložených údajů. S ohledem na účely Aplikace uvedené v článku 2 těchto Podmínek představuje Aplikace spíše nástroj, jenž pomáhá monitorovat fungování Vašeho těla a Vašich menstruačních cyklů na základě informací, které do Aplikace vložíte.

7.2.  Provozovatel není odpovědný za to, zda se dostaví výsledek, pro jehož dosažení Aplikaci užíváte, nebo že užívání Aplikace nebude mít Vámi předpokládané či sledované účinky. Zejména pak Provozovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud využíváte Aplikaci pro antikoncepční, zdravotní nebo jiné účely, které jsou v rozporu účelem Aplikace dle těchto Podmínek.

 

8.     Závěrečná ustanovení

8.1.  Smlouva, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, se řídí českým právním řádem.

8.2.  Smlouva je úplnou dohodou mezi Vámi a Provozovatelem týkající se Aplikace a nahrazuje jakákoli předešlá ujednání týkající se Aplikace.

8.3.  Na vaše žádosti týkající se uplatnění Vašich práv vztahujících se ke zpracování osobních údajů, pokud je nelze uplatnit přímo skrze Aplikaci a změnu jejích nastavení, se snaží Provozovatel reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejich obdržení. Pokud je posouzení žádosti složité, nebo je počet žádostí vysoký, je Provozovatel oprávněn lhůtu prodloužit až o dva měsíce. Provozovatel reaguje na žádosti bezplatně. Pokud jsou však žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména pokud se opakují, může Provozovatel požadovat poplatek zohledňující náklady vyřízení žádosti nebo odmítnout vyhovět žádosti.

8.4.  Provozovatele můžete kontaktovat prostřednictvím internetových stránek www.aplikaceluna.cz,, nebo na e-mailu: info@aplikaceluna.cz.

8.5.  Provozovatel také jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet v otázkách týkajících se zpracování Vašich osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou: info@futurelife.cz

8.6.  V případě sporu ze Smlouvy mezi Vámi jako spotřebitelem a Provozovatelem jste oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, která je pověřeným subjektem mimosoudního řešení sporů v České republice dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Internetová stránka tohoto subjektu je http://www.coi.cz/.

8.7.  Pokud jste přesvědčeni, že Vaše údaje Správce zpracovává v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se také se svými stížnostmi na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8.8.  Vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky mohou být příležitostně upraveny, např. z důvodu změny právních předpisů, nových funkcí Aplikace či z důvodu bezpečnosti. O této úpravě budete informováni oznámením v Aplikaci. Změnu Podmínek máte právo odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu ukončit, přitom platí, že odmítnutím změny dochází k ukončení Smlouvy. V takovém případě již nebude možné Aplikaci dále užívat. Dokud návrh na změnu Podmínek ani nepřijmete a ani neodmítnete, nebude možné Aplikaci užívat.

 

9.     Účinnost

9.1.  Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 26.5.2018.